انواع ماشينهای تراش و ساختمان آنها

ماشين تراش كوچک مرغک دار

اين نوع ماشین تراش برای آموزش و تراش كارهای كوچک مورد استفاده قرار ميگیرد و چون اغل كارها را بین دو مرغک ميتراشند بهمین جهت آنرا ماشین تراش مرغک دار ميگويند. بعالوه چون از اين ماشین برای آموزش و كارهای كوچک استفاده ميشود اغل دستگاه انتقال حركت آنها بصورت چرخ تسمهای ساخته ميشوند. از نظر اندازه، به دو شکل تقسیم ميشوند؛ ماشین تراش كوچک رومیزی و ماشین تراش كوچک پايه دار.

ماشين های تراش ابزارسازی

اختالف اين نوع ماشینها با سايرين در اين است كه ماشینهای ابزار سازی دارای دقت بیوتری نسبت به ساير ماشینها هستند و نیز بعضي از آنها با دستگاههای مخصوص جهت تراشیدن كارهای دقیقتر مجهز ميباشند. وظیفه اصلي آنها تهیه ابزار و شابلن برای كارخانجات تولیدی و ماشینهای تراش تولیدی است. به دلیل استفاده آنها برای كارهای كوچک و بزرگ ، معموالً آنها را به دو صورت رومیزی و پايه دار در دسترس قرار ميدهند. از نوع رومیزی آن برای تراش قطعات كوچک و كوتاه كه دارای قطر كم هستند استفاده ميشود. ماشین تراش پايه دار بصورت يک ماشین تراش دقیق و نسبتا بزرگ كه دارای سرعتهای مختلف است ساخته شدهاند بعالوه با دستگاه ترمز دقیق برای قطع و كنترل كردن سرعت مجهز ميباشد.

ماشين های تراش معمولی نرم شده

از اين ماشینها اغل در كارهای تولیدی استفاده ميگردد زيرا كه قدرت تولیدی آن ها زياد بوده و نیز قدری سنگین تر ساخته مي شوند. از طرفي چون برای انجام كارهای مختلف مورد استفاده قرار ميگیرند بدينجهت دارای مراحل سرعت بیوتر و نیز با بیوتر ميباشد كه برای انجام كارهای بزرگ بسیار مناس است، و از نظر استحکام بر ساير ماشینها نیز برتری داشته و ميتوان برای تولیدهای كم مورد استفاده قرار داد.

Recent Posts